Здравните осигуровки през 2013г промени и новости.

Промените засягащи плащането на здравни осигуровки през 2013 година са няколко.

Удължава се срока за плащане на здравните осигуровки.
От 01.01.2013г хората които самостоятелно плащат здравните си осигуровки, например безработни (които не получават пари от бюрата по труда) и студенти задочници, вече имат срок да заплащат осигуровките си за здраве до 25 число на месеца следващ месеца, за който се плащат (тук не влизат регистрираните като самостоятелно осигуряващи се по смисъла на „Кодекса за социално осигуряване“, например еднолични търговци, хората упражняващи свободна професия и др).

Пример:
Срока да заплатите здравните си осигуровки за месец януари 2013 година вече е до 25 февруари 2013г. Припомняме че до края на 2012г този срок беше само до 10 число на месеца, следващ месеца за който се плащат въпросните здравни осигуровки.

Друга промяна е че от 01.01.2013г осигурителните и данъчни вноски вече ще се плащат в една обща банкова сметка (единствено изключение правят вноските за задължително и допълнително пенсионно осигуряване).

Вече има само два кода за плащане на пари към бюджета (НАП) единият е 11 11 11 ( той е за плащания на осигуровки и данъци) а другият е 58 11 11 (за плащания на допълнително задължително пенсионно осигуряване).
Неприятния момент е че погасяванията на задълженията към НАП ще стават според датата на тяхното възникване. Тоест първо ще се погасяват първо най-старите задължения. Образци на въпросните пощенски записи и платежни нареждания за плащания към бюджета, може да видите в сайта на nap.

За да бъдат защитени правата и интересите на хората които се осигуряват самостоятелно, като например безработните и студентите задочници (тук не влизат хората осигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване), от НАП са предвидили възможността въпросните лица да подават декларация, в която да заявяват приоритетно да се погасяват първо здравните им осигуровки, въпреки че имат и по-стари задължения към НАП.
Повече информация по тази тема може да научите от статията: Вече подаваме и заявление преди да платим здравни осигуровки в НАП.

Остават непроменени минималният размер на здравно осигурителните вноски, който за 2013г е 16,80 лева.

Повече полезна информация за здравните осигуровки може да научите от статията:
Подаваме Декларация образец № 7 или оставаме без здравни осигуровки – новости през 2013г.
Здравни осигуровки – въпроси и отговори за здравните осигуровки.