banner adds

От тази статия ще научите:

 1. 1. Какво представлява допълнителното здравно осигуряване?
 2. 2. Какви са ползите от доброволното здравно осигуряване?
 3. 3. Данъчни облекчения при здравна застраховка.
 4. 4. Кой може да се възползва от допълнително здравно осигуряване.
 5. 5. Период на допълнителната здравна застраховка.
 6. 6. Цени на допълнителното здравно осигуряване.
 7. 7. Форми на допълнително здравно осигуряване.
 8. 8. Здравноосигурителни пакети.
 9. 9. Подводни камъни при частното здравно осигуряване.
 10. 10. Дългосрочни здравни застраховки.
 11. 11. Здравно осигурителни компании в България.

1.Какво представлява допълнителното здравно осигуряване, познато също така и като здравна застраховка.

В България съществуват два основни вида здравно осигуряване, единият е задължителното здравно осигуряване. Осъществявано от Националната здравноосигурителна каса. Което е задължително, както подсказва и името му.
Повече за него може да научите от страницата ни за здравни осигуровки.


Другият вид е допълнително здравно осигуряване, реализиращо се от частни застрахователни компании.
Който посредством медицинска застраховка, застраховат гражданите срещу определени медицински рискове.
Този вид доброволно здравно осигуряване не е задължително.


Обяснено по разбираемо, доброволната здравна застраховка, представлява договор между дадено лице и застрахователна компания, която при извършване на определени медицински интервенции(описани в договор), обезпечава финансово (до определена сума) здравните стоки и услуги, предоставени от болничното заведение на застрахованото лице.


Застрахователните компании, предоставят различни здравни пакети на своите клиенти, които покриват точно описани в договор здравни услуги. Тези пакети може да препокриват както здравни интервенции, които са част от задължителното здравно осигуряване, така и такива които не се покриват от здравната каса.


2. Какви са ползите от доброволното здравно осигуряване.

Спестяват се нерви в чакане и обикаляне по доктори. Благодарение на медицинската здравна застраховка, например не се налага да се чака при личен лекар, който да ви даде направление за специалист.


3. Данъчни облекчения при здравна застраховка.

Лицата имащи здравна застраховка, може да се възползват от 10% данъчни облекчения върху облагаемите годишни доходи.
Например ако дадено лице има доход от 10 000лв годишно. Може да се възползва от 10% данъчна отстъпка на облагаемите годишни доходи.
Тоест ако даде 1000лв за допълнително здравно осигуряване. Ще трябва да плати данък върху 9000лв. Като реално от дадените 1000лв за здраве, ще спести 100лв за една година, тъй като в България плоския данък е 10%.


За фирмите застраховащи здравно служителите си, също има предвидени данъчни облекчения.
В “Закона за корпоративното подоходно облагане”, по конкретно член 208, предвижда да не се облагат с данък социалните разходи до 60лв месечно, за всеки осигуряван служител. Тоест този вид разход се приспада от облагаемите печалби на фирмата.


4. Кой може да се възползва от допълнителното здравно осигуряване.

Всички лица на възраст от 0 до 65 годишна възраст.
Съществуват индивидуални, семейни и групови застраховки. Oбикновено колкото повече са застрахованите лица, толкова по-големи отстъпки предлагат здравноосигурителните застрахователни компании.


5. Период на допълнителната здравна застраховка:

Периода на застраховката е една година.


6. Цени на допълнителното здравно осигуряване.

Цените варират между 15 и 70 лв месечно, като зависят от различни фактори.

Размера на здравната застраховка зависи от:
Различните видовете медицински пакети избрани от даден клиент, покриващи се от застрахователната компания.
Броят на хората които ще се застраховат.
Възрастта на застрахованите лица.
Както и максималните размери на сумите, които може да се изплатят от застрахователната компания при настъпване на събитие.
Съществуват и други фактори, за които може да разберете, директно от вашия застраховател.


Здравните вноски, който се плащат на застрахователната компания, може да се платят наведнъж или да се плащат на вноски. Въпросните суми плащани от застрахованото лице на застрахователните компании се наричат “застрахователна премия”.


7. Форми на допълнително здравно осигуряване.

Клиентите имат възможност да направят избор, измежду две форми на допълнително здравно осигуряване. Те са възстановяване на разходите и абонаментна форма.

Възстановяване на разходите – при настъпване на описани в здравната застраховка ситуации, клиентът има пълната свобода да си избере лекар и лечебно заведение, където да бъде лекуван.
Минуса на тази форма е, че на пациента му се налага, първоначално да плати разходите от собствения си джоб. След което за да бъдат осребрени парите му от застрахователната компания. Трябва да предостави на застрахователя си, касови бонове и медицински документи от направени изследвания и прегледи.
Тази процедура отнема между 7 и 40 дни в зависимост от това кой е застрахователя.


Абонаментна – при настъпване на описаните в медицинската застраховка ситуации, клиента има известно ограничение в изборът си на лекар и лечебно заведение, където да бъде лекуван. Той трябва да избере такова с което застрахователната компания има сключен договор.
Предимството на тази форма е че пациента не заплаща никакви такси и не се занимава с документи от финансово естество.


Част от застрахователните компании предлагат и смесен вариант. При него в зависимост от ситуацията, клиента може да избира измежду, възстановяване на разходите и абонаментната форма.
Независимо от формата на застраховката, трябва да имате предвид, че тя покрива определени парични лимити за медицинските услуги, които ще бъдат обезпечени от застрахователя.


8. Здравноосигурителни пакети.

Здравноосигурителните пакети представляват групи медицински услуги, предоставяни от здравноосигурителните застрахователни компании на техните клиенти.
Всяка застрахователна компания предлага по няколко различни здравни пакета, включващи в себе си покритието на различни здравни интервенции, според нуждите на техните клиенти.

Пакетите могат да бъдат разделени условно на няколко основни типа:

Профилактичен пакет – както подсказва и името в този пакет са включени различни профилактични прегледи, изследвания и анализ на резултатите от специалисти.
Както и възстановяване на разходите за определени здравни консумативи(лекарства и т.н).
Въпросните прегледи се правят при лекари и лечебни заведения с които застрахователя има договор.


Извънболничен пакет – този пакет предоставя разширение на услугите предлагани от профилактичния. При него клиентите имат възможност да се прегледат при специалист, без да им се налага да чакат за направление от личния си лекар.
Посредством този пакет, застрахованите лица имат достъп и до огромен пакет лабораторни изследвания. Както и възможност да им се прави изследване със специална апаратура от рода на ядрено-магнитен резонанс, скенер и други.
Освен това в някои случаи, според зависимост от компанията застраховател, пакетите включват опцията за посещение и наблюдение на медицинско лице в дома на болния.


Болничен пакет – този пакет както вероятно вече се досещате, покрива определени групи медицински услуги, предоставяни в болничните заведения. Той обикновено включва в себе си настаняването, прегледите, изследванията, лечението, консултацията със специалисти, различни медицински манипулации и операции.
Покрива също така и разходите за различни здравни консумативи.


Комбиниран пакет – този пакет представлява комбинация от гореизброените медицински пакети. Тоест услугите изброени в профилактичния, извънболничния и болничния пакет се покриват напълно или частично от него.


Стоматологичен пакет – този пакет покрива профилактични прегледи, изследвания и лечение на зъбите.


Освен гореизброените групи от здравни услуги, различните здравноосигурителни компании, предлагат и други здравни пакети. Например такива покриващи разходи за бременност и раждане, грижи от сестра, транспортиране и други.


9. Подводни камъни при частното здравно осигуряване.

Когато сключвате договор за допълнително здравно осигуряване, трябва да имате предвид няколко основни неща.

Здравната застраховка покрива само стоките и услугите описани в договора ви със застрахователя. Медицинските застраховки обикновено имат парични лимити.
Стоките и услугите който не са описани в застрахователния договор, не се покриват от застрахователя. Същото важи и за сумите, които са над лимита описан в здравно осигурителния договор.


10. Дългосрочни здравни застраховки.

Освен допълнителното здравно осигуряване, съществуват живото застраховки, наричани често “дългосрочна здравна застраховка”.
При тях подобно на медицинската осигуровка, застрахователя възстановява разходите на своите клиенти по определени медицински интервенции описани в договор.


Този вид застраховки се различават от допълнителното здравно осигуряване, по няколко основни показателя.
Първо както подсказва и името те са дългосрочни сключват се за срок от 5 до 30г.
Възрастта на лицата можещи да сключат този тип застраховка е от 18 до 65 годишна възраст.
При тях за разлика от доброволното здравно осигуряване, парите внесени от застрахованото лице, се натрупват в специален фонд на негово име.
След изтичането на договора, натрупаните пари се изплащат на застрахования или на неговите наследници.
При този вид застраховка, парите използвано за медицински интервенции, се приспадат от крайната сума която получава застрахованото лице.

Различните застрахователни компании, предлагат различни условия по този вид живото застраховки, покриващи различни медицински рискове.


11. Здравно осигурителни компании в България.

По-горе може да видите списък на застрахователните компании в България, предлагащи частно здравно осигуряване.

Update cookies preferences